bastiondialogu.pl

biznes, finanse, zdrowie, uroda, praca, dom i ogród

faktoring
Biznes i finanse

Jak faktoring wpływa na poprawę stabilności finansowej firmy?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest kluczem do jego funkcjonowania na rynku. Zatory pieniężne wpływają na nieterminowe regulowanie należności, co w efekcie przekłada się na spadek zaufania ze strony kontrahentów, banków oraz innych instytucji wobec danego przedsiębiorstwa. Do podstawowych powodów negatywnie wpływających na stabilność finansową firmy należą między innymi:
– wahania kursowe walut.
– działania polityczne,
– załamanie popytu
– czy kredytowanie kontrahentów fakturami wystawianymi z odroczonymi terminami płatności.
Idealnym sposobem stanowiącym rozwiązanie na problemy z płynnym przepływem gotówki jest bezsprzecznie faktoring. Umożliwia on bowiem szybką wymianę wierzytelności na środki pieniężne.

Jak faktoring wpływa na poprawę stabilności finansowej firmy?  

Faktoring jest jedną z najbardziej skutecznych form finansowania przedsiębiorstw, ponieważ oprócz znacznego skrócenia okresu konwersji gotówki oferuje też usługi dodatkowe wpływające na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. Z opcji takiej mogą skorzystać przedsiębiorcy decydujący się na korzystanie z faktoringu pełnego, czyli bez regresu. Ponieważ jest to rodzaj faktoringu, w którym firma faktoringowa określana mianem faktora przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorcy. Stanowi zatem połączenie krótkoterminowego finansowania z ubezpieczeniem należności.  

Elementy faktoringu wpływające na stabilność finansową firmy

Podstawowym elementem faktoringu podnoszącym stabilność przedsiębiorstwa jest oczywiście finansowanie faktur sprzedażowych wystawianych z odroczonymi terminami płatności. Zwłaszcza że pozyskane w ten sposób środki pieniężne mogą zostać wykorzystane na pokrycie bieżących zobowiązań, zakup towarów lub materiałów niezbędnych do wykonywania usług.   

Terminowe regulowanie zobowiązań firmowych wpływa na zwiększenie wskaźnika aktualnej płynności finansowej i umożliwia efektywne zarządzanie przepływem gotówkowym. Natomiast możliwość niemalże natychmiastowego zakupu nowych towarów lub niezbędnych do pracy materiałów pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstwa i zapobiega przestojom.  

Ponadto do wartości dodanych mających kluczowy wpływ na poprawę stabilności finansowej firmy należą usługi dodatkowe. Obejmują one między innymi:

  •  monitorowanie oraz rozliczanie dłużników, oraz ich subordynowanie do uregulowania należności, w przypadku wystąpienia opóźnień w płatnościach.

  •  wstępną weryfikację wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów biznesowych.

  • i okresową rewizję sytuacji finansowej przedsiębiorców będących Klientami firmy faktoringowej, dostarczającą okresowej informacji na temat obecnej sytuacji finansowej firmy.  

Inne składowe faktoringu wpływające na poprawę stabilności finansowej przedsiębiorstwa

Dzięki przyśpieszonej konwersji gotówki faktoring wpływa również pośrednio:

  •  na pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oczach partnerów biznesowych, co bezpośrednio może przekładać się na wzrost otrzymywanych zleceń. 

  • ponadto umożliwia zakup towarów lub materiałów po korzystniejszych cenach dzięki możliwości natychmiastowego regulowania płatności.

  • i dodatkowo wpływa na lojalność kontrahentów, którzy mogą liczyć na kredyt kupiecki w postaci faktur o odroczonych terminach płatności.  

Są to zatem ewidentne wartości dodane faktoringu bezsprzecznie wpływające na wzrost rentowności przedsiębiorstwa i jego stabilność finansową.  

Krótkie podsumowanie.  

Faktoring jest usługą pełniącą funkcję gwarancyjną, finansowania oraz funkcję usługową. Wpływa na poprawę stabilności finansowej firmy poprzez:

  • zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami związanymi z transakcją sprzedaży.

  •  szybką wymianę wierzytelności na gotówkę i monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz jego kontrahentów.

Reasumując, faktoring bezsprzecznie stanowi antidotum na wszelkie zatory płatnicze mogące negatywnie wpływać na płynność finansową przedsiębiorstwa.