ZARZĄDZANIE ZMIANĄ PRZYPADEK ODEJŚĆ ZE SŁUŻB MUNDUROWYCH W LATACH 2009 -2012

Analiza zachodzących procesów zarządzania zmianą na przykładzie odejść kadry zawodowej ze służby wojskowej w latach 2009-2012. Podzielona została na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy jest teoretyczną analizą procesu zarządzania zmianą,
komunikacji, informacji oraz marketingu politycznego. Następne, rozdziały są częściami empirycznymi o charakterze deskryptywnym.

Rozdział drugi analizuje wszystkie aspekty pełnienia służby wojskowej, sytuacji politycznej i ekonomicznej kraju w ujęciu historycznym, analizę oficjalnych stanowisk osób funkcyjnych państwa na przykładzie wdrażanej ustawy
emerytalnej służb mundurowych.

Rozdział trzeci, jest badaniem ankietowym żołnierzy zawodowych służby czynnej, którego celem jest ocena procesów zarządzania zmianą.

Praca zakończona jest podsumowaniem oraz wnioskami.

SPIS TREŚCI
WSTĘP – str. 5
ROZDZIAŁ 1. TEORIA ZARZĄDZANIA PROCESEM ZMIAN ORAZ MARKETINGU POLITYCZNEGO – str. 8
1. 1. ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN – str. 8
1. 1. 1. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ – str. 13
1. 1. 2. KOMUNIKACJA W PROCESIE WDRAŻANIA ZMIANY- str. 15
1. 2. MARKETING POLITYCZNY W PROCESIE KOMUNIKACJI – str. 21
1. 3. POSUMOWANIE – str. 22
ROZDZIAŁ 2. SIŁY ZBROJNE RP – ANALIZA PROBLEMU – str. 24
2. 1. SIŁY ZBROJNE RP – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA .- str. 24
2. 2. PROCES TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – str. 30
2. 3. ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA, ANALIZA SYTUACJI FORMALNO – PRAWNEJ NA PODSTAWIE
USTAW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP Z ROKU 1996 I 2003. – str. 35
2. 3. 1. PEŁNIENIE ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ – str. 35
2. 3. 2. KLASY SPECJALISTY A KLASY KWALIFIKACYJNE- str. 44
2. 3. 3. ZWALNIANIE Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ. ANALIZA PRZYWILEJÓW EMERYTALNYCH
NA PODSTAWIE USTAW EMERYTALNYCH Z 1993R. ORAZ 2012R. – str. 47
2. 4. ANALIZA SYTUACJI POLITYCZNEJ W LATACH 2005-2010 POD KĄTEM WPŁYWU NA TRANSFORMACJĘ
SIŁ ZBROJNYCH NA PODSTAWIE OFICJALNYCH STANOWISK OSÓB FUNKCYJNYCH PAŃSTWA – str. 49
2. 4. 1. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2005 – str. 50
2. 4. 2. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2006 – str. 51
2. 4. 3. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2007 – str. 51
2. 4. 4. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2008 – str. 52
2. 4. 5. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2009 – str. 52
2. 4. 6. SYTUACJA EKONOMICZNA POLSKI W ROKU 2010 – str. 53
2. 5. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONĄ RZĄDOWĄ W TRAKCIE WDRAŻANIA ZMIANY NA
PRZYKŁADZIE WDRAŻANIA SYSTEMU EMERYTALNEGO” DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH- str. 53
ROZDZIAŁ 3. BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE OCENY PROCESU PROFESJONALIZACJI SIŁ
ZBROJNYCH – str. 64
3. 1. CEL BADANIA – str. 64
3. 2. BADANA POPULACJA – str. 65
3. 3. PRÓBA BADAWCZA – str. 65
3. 4. ZAKRES BADANIA – str. 66
3. 5. METODA- str. 66
3. 6. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA: – str. 67
3. 7. KOŃCOWA ANALIZA BADANIA- str. 94
3. 7. 1. STOPIEŃ ZAUFANIA DO USTAWODAWCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA TRANSFORMACJĘ SIŁ ZBROJNYCH- str. 94
3. 7. 2. KOMUNIKACJA W RAMACH WDRAŻANYCH ZMIAN- str. 94
3. 7. 3. JAKOŚĆ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ STOPIEŃ SATYSFAKCJI – str. 95
3. 7. 4. MODEL ROZWOJU ORAZ SYSTEM MOTYWACYJNY DLA NAJNIŻSZEJ KADRY ZAWODOWEJ
(SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH) – str. 96
3. 7. 5. JAKOŚĆ SŁUŻBY W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO RODZIN ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH- str. 96
PODSUMOWANIE I WNIOSKI – str. 98
BIBLIOGRAFIA- str. 100
ZAŁĄCZNIK NR 1. ANKIETA – str. 106

W Jeśli Państwo jesteście zainteresowani przedmiotowym materiałem, prosimy o maila: zarzad@bastiondialogu.pl