Statut Stowarzyszenia “Bastion Dialogu”

Stowarzyszenie “Bastion Dialogu” jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000630799 , NIP: 6751555948 

Rozdział I         Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie Bastion Dialogu, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie jest wyższej użyteczności, dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, które realizując swą działalności statutową opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.
 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Bastion Dialogu

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto: Kraków.

§3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miast wojewódzkich oraz powiatowych.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§5

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, partami politycznymi i innymi instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów może uczestniczyć we wszystkich prawnie dopuszczalnych przedsięwzięciach i działaniach publicznych, kulturalnych, gospodarczych, politycznych i innych oraz we wszystkich powiązaniach organizacyjno- prawnych w granicach prawem dopuszczonych.
 3. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników, podpisywać umowy cywilno-prawne, zawierać kontrakty menadżerskie i inne umowy do prowadzenia swych spraw
  i do celów statutowych Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

§7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II       Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Inicjowanie:
  1. dialogu społecznego w ramach polskiego społeczeństwa – wymiana poglądów na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne;
  2. ruchów oddolnych i organizacji pozarządowych;
 2. Tworzenie:
  1. programów naprawczych mających służyć dobru Polski oraz społeczeństwa polskiego; programów naprawczych i rozwiązań systemowych na poziomach centralnym, wojewódzkim i samorządowym dla sprawnego i konstruktywnego działania gmin, powiatów i województw;
  2. grup obywatelskich, organizacji patriotycznych o podobnych poglądach społecznych, politycznych i gospodarczych, wspieranie już istniejących oraz ich integracja;
 3. Ułatwianie:
  1. nawiązywania kontaktów dotyczących różnych dziedzin gospodarki polskiej oraz pomoc w ich rozwijaniu;
  2. publicznego wyrażania i wymiany poglądów na różne tematy dotyczące życia społecznego, gospodarczego i politycznego;
 4. Wspieranie:
  1. polskiej działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  2. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. polskich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej;
  5. ludzi zajmujących się tzw. Open Source w celu wykorzystywania ich wiedzy i umiejętności dla potrzeb szeroko pojętej edukacji i administracji państwowej.
  6. mediów obywatelskich, niezależnego dziennikarstwa i wolności słowa.
  7. instytucji dobra i pożytku publicznego;
  8. pracowników, w przypadku nadużywania i nieprzestrzegania przepisów prawa przez pracodawców;
  9. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  10. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych z życia społecznego oraz samorządów w zakresie implementowania rozwiązań systemowych na dla ww. osób;
  12. działalności na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  13. samorządów w zakresie analizy oraz doradztwa eksperckiego;
  14. członków Stowarzyszenia Bastion Dialogu oraz współpracujących z nim stowarzyszeń;
  15. wspierania kultury fizycznej oraz pro-obronnego, patriotycznego systemu edukacji[1];
  16. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  17. służb mundurowych w zakresie odbudowania autorytetu, a także pomocy prawnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy w sytuacjach kontrowersyjnych[2];
  18. organizacji oraz ludzi dążących do poprawy jakości życia społeczeństwa polskiego;
  19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem relacji obywatel-urzędnik;
  20. kandydatów na funkcje polityczne poziomu regionalnego i centralnego;
 5. Opiniowanie:
  1. rozwiązań systemowych wrażanych na poziomie centralnym wojewódzkim
   i samorządowym, celem ich optymalizacji;
  2. kandydatów politycznych na funkcje samorządowe, posłów i senatorów.
  3. dokumentów wykonawczych opracowanych przez instytucje państwowe;
   w szczególności na rzecz polepszenia jakości życia społeczeństwa polskiego;
 6. Wszechstronne wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie:
  1. eksperckim,
  2. doradczym,
  3. marketingowym.

§9

Swoje cele realizuje poprzez :

 1. Organizowanie
  1. szkoleń, konferencji, kongresów, konwencji, warsztatów, spotkań;
  2. wydarzeń sportowych;
  3. targów;
  4. zgromadzeń społecznych;
  5. marszy okolicznościowych;
  6. akcji społecznych;
  7. treningów i szkoleń pro-obronnych;
  8. imprez kulturalnych, integracyjnych , rozrywkowych , charytatywnych,
  9. aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  10. działalności naukowej, badawczej, studialnej, sondażowej, badania i analiz specjalistycznych, dotyczących aspektów życia społecznego zawartych w celach Stowarzyszenia;
  11. działalności twórczej, redakcyjnej, reporterskiej, wydawniczej, publikacyjnej,
  12. działalności promocyjnej na rzecz Stowarzyszenia;
  13. punktów konsultacyjnych, pomocowych;
 2. Zastosowanie rozwiązań systemowych wykorzystując portale społecznościowe.
  1. Portal Internetowy; BastionDialogu.pl
  2. Konwent Ekspertów, Bastion Dialogu.
 3. Publikacje wydawnicze własnych opracowań eksperckich w formie e-booka.

Rozdział III      Członkowie Stowarzyszenia

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w działalności programowo- organizacyjnej Stowarzyszenia,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§13

 1. Członkom Stowarzyszenia przysługują prawa z § 12 ust 2-4 tylko pod warunkiem, że posiadają uregulowane na bieżąco wszystkie składki członkowskie i inne opłaty i świadczenia zadeklarowane, obowiązujące w Stowarzyszeniu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu pisemnego wniosku członka może zwolnić go na czas określony z opłat składek członkowskich z uwagi na trudną sytuację życiową wnioskującego.

§14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. poprzez swą godną postawę i uczciwe działania, dbanie o dobre imię i interesy Stowarzyszenia.

§15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich.

§16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej pisemnie Zarządowi Stowarzyszenia,

2) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, braku realizacji postawionych zadań, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§17

 1. W Stowarzyszeniu oprócz członków mogą działać także Afirmanci Stowarzyszenia.
 2. Afirmantem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, niezainteresowana wstąpieniem do Stowarzyszenia, nie posiadająca statusu członka, a zainteresowana ogólną działalnością Stowarzyszenia.
 3. Afirmant Stowarzyszenia Bastion Dialogu jest rejestrowany jedynie w formie elektronicznej, po uprzednim zalogowaniu się oraz określeniu sobie swojej indywidualnej i unikatowej nazwy.
 4. Czas funkcjonowania uzależniony jest od posiadania aktualnie opłaconej składki pieniężnej dla Afirmantów Bastion Dialogu, w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków, które przeznaczone są na realizację celów i zadań określonym niniejszym Statutem.
 5. Afirmant może dawać indywidualne komentarze, krytykę oraz propozycje swoich rozwiązań do polepszenia jakości realizacji zadań statutowych.
 6. Każdy z Afirmantów Stowarzyszenia ma prawo do wzięcia udziału w Walnym
  Zgromadzeniu Członków jako obserwator. Afirmant Bastionu Dialogu chcący wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, jest zobowiązany poinformować o tym
  w formie elektronicznej lub pisemnej Zarząd najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 7. Grupa pięciu Afirmantów jest uprawniona do wyboru spośród siebie swojego przedstawiciela. Przedstawiciel Afirmantów ma prawo do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem głosu pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Zarządu w formie elektronicznej lub pisemnej i otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia w przedmiotowym zakresie.

Rozdział IV      Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. W trybie wskazanym w ust. 2 można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§21

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i jest uzależniona od efektów pracy.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, Prezesa zarządu, wiceprezesa ds. strategicznych, wiceprezesa ds. bezpieczeństwa informatycznego, sekretarza, skarbnika i dwóch członków zarządu – mentorów
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

Walne Zebranie Członków

§22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze.
 4. Co pięć lat zwoływane jest zwyczajne walne zebranie, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 5. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
 6. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
 7. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§24

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu, wiceprezes ds. strategicznych, wiceprezes ds. bezpieczeństwa informatycznego, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków zarządu – mentorów. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który powiadamia pozostałych członków zarządu za pomocą poczty  W przypadku jego nieobecności, lub innych przypadków losowych, posiedzenie może zostać zwołane przez zastępującego wiceprezesa zarządu w porozumieniu z sekretarzem, którego obowiązkiem jest potwierdzenie w formie elektronicznej lub telefonicznej (SMS) otrzymania informacji o zwołanym posiedzeniu przez pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 3. W przypadkach losowych lub nieobecności Prezesa, obowiązki Prezesa Stowarzyszenia pełni Prezes ds. strategicznych – wice prezes, a następnie Prezes ds. Bezpieczeństwa informatycznego – wice prezes.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 8. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania,
 10. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V        Majątek i gospodarka finansowa

§28

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie;
 • dobrowolne wpłaty i darowizny majątkowe;
 • zapisy i spadki;
 • środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu;
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty;
 • dochody z własnej działalności, której rodzaj uwzględniono w rozdziale VI.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI      Działalność gospodarcza

§29

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach;
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą z której dochód w całości zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

 1. prowadzenia portalu internetowego; PKD 63-12-Z (działalność portali internetowych)
 2. organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konwencji; PKD 82-30-Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)
 3. działalności edukacyjnej poprzez udzielania wykładów, prelekcji, wystąpień publicznych ekspertów Bastionu Dialogu.; PKD 94-99-Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana), PKD 85-60-Z (działalność wspomagająca edukację)
 4. działalności wydawniczej i poligraficznej, sprzedaży detalicznej książek, gazet
  i reklamy; PKD 58-19-Z (pozostała działalność wydawnicza)
 5. działalności twórczej, redakcyjnej, reporterskiej, wydawniczej, publikacyjnej; PKD 77-40-Z (dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim)
 6. udzielania wsparcia specjalistycznego oraz sprzedaży detalicznej opracowań i analiz eksperckich; PKD 72-20-Z (badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych)
 7. doradztwa i zarządzania strategicznego; PKD 62-02-Z (działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki); PKD 66-21-Z (działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem strat), PKD 70-22-Z (pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania)
 8. organizacji imprez kulturalnych, integracyjnych , rozrywkowych , charytatywnych, aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. PKD 85-60-Z (działalność wspomagająca edukację)

Sposób reprezentacji

§30

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub trzech członków zarządu działających łącznie, w tym jeden wiceprezes.

Rozdział VII    Postanowienia końcowe

§31

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§32

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§33

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

[1]Nie dotyczy organizacji nacjonalistycznych, ortodoksyjno religijnych oraz kibiców klubów sportowych o charakterze fanatycznym.

[2]Z wyłączeniem spraw związanych z naruszeniem przepisów ochrony tajemnicy oraz przestępstw o charterze kryminalnym;