Czy należy Ci się zasiłek pogrzebowy?

Czy należy Ci się zasiłek

pogrzebowy?

 

Śmierć bliskiej osoby to ogromna osobista tragedia. Niestety trzeba się z nią liczyć. Dodatkowo, traumę po śmierci bliskiej nam osoby powiększają koszty związane z pogrzebem.

Koszt pogrzebu to obecnie około 6000 zł w Warszawie i 4500 zł w mniejszych miastach i to przy zamówieniu tego co niezbędne i najtańsze. Dla wielu z nas są to pieniądze, których nie jesteśmy w stanie wyłożyć „od ręki” i w przypadku nagłej śmierci bliskiej osoby, stoimy przed koniecznością zapożyczenia się.

Aby ułatwić obywatelom uporanie się z pogrzebem bliskiej osoby, ustawodawca wprowadził przepisy dotyczące tzw. zasiłku pogrzebowego, który polega na zwrocie części kosztów pogrzebu do 4000 zł.

Uzyskanie tej kwoty wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Po pierwsze trzeba podkreślić, że zasiłek pogrzebowy nie przysługuje w razie śmierci każdej osoby, lecz tylko w przypadku śmierci osób wymienionych w przepisach. Można się o niego ubiegać w przypadku śmierci następujących osób:

 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
 • osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
 • ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • członka rodziny osób wymienionych powyżej,
 • osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
 • osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny lub członka rodziny tej osoby,
 • osoby pobierającej rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach lub członka rodziny tej osoby.

Co więcej przepisy wymieniają zamknięty katalog określonych powyżej „członków rodziny” i są to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Po drugie o zasiłek pogrzebowy może ubiegać się tylko ta osoba, która z własnych środków poniosła koszt pogrzebu. Jeżeli koszt pogrzebu został rozłożony na kilka osób, zasiłek ulega podziałowi pomiędzy te osoby.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy lub domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi lub kościołowi, jeżeli pokryły koszt pogrzebu. Jednakże dla tych podmiotów zasiłek jest wypłacany nie w kwocie stałej 4000 zł, ale w kwocie pokrywającej rzeczywistą sumę pieniędzy poniesioną na organizację pogrzebu. Oznacza to, że jeżeli pracodawca poniósł koszt pogrzebu w wysokości 3500 zł, to taka kwota zostanie mu zwrócona.

Jeszcze inaczej rzecz przedstawia się w przypadku poniesienia kosztów pogrzebu wspólnie przez państwo (lub organizację społeczną) i członka rodziny osoby zmarłej. Wtedy członek rodziny, mimo poniesienia jedynie części kosztów, może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy w pełnej wysokości 4000 zł.

Należy jednak pamiętać, że zasiłek wypłacany jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej składany do jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Oznacza to, że w przypadku niezłożenia wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje, prawo do zasiłku wygasa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie można zidentyfikować zwłok lub w przypadku innych przyczyn niezależnych od osoby uprawnionej – wtedy termin przedawnienia liczony jest nie od dnia śmierci, ale od dnia pogrzebu osoby, po której przysługuje zasiłek.

Zwrot kosztów od banku?

Jeżeli zmarły posiadał konto w banku, ustawa Prawo bankowe nakłada na ten bank obowiązek wypłacenia środków z konta zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu do wysokości salda rachunku. W takiej sytuacji osoba, która zgłasza się po zwrot danej sumy pieniędzy, musi przedłożyć bankowi rachunki i faktury, które poświadczają wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pochówkiem.

Ustawa określa, że zwrot kosztów należy się tylko do wysokości wydatków zgodnych ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. To oznacza, że jeśli teoretycznie zafundowalibyśmy bliskiej zmarłej osobie pomnik ze złota – to bank raczej by nam za to pieniędzy nie zwrócił.

 

Lidia Bagińska

Lidia Bagińska

Adwokat, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Autorka wielu książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna, Prawo wekslowe i czekowe - komentarz, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

3 myśli na temat “Czy należy Ci się zasiłek pogrzebowy?

 • 22 sierpnia 2017 o 12:35
  Permalink

  Między innymi dlatego wypada tę kwotę właściwie rozplanować, żeby mniej więcej wystarczyło, a żeby się udało najlepiej poszukać uczciwego zakładu pogrzebowego, który świadczy takie usługi w możliwie niskich cenach. Ja wybrałem Apokalipsę http://apokalipsa-sc.pl/ i nie mam najmniejszych zastrzeżeń co do ustalonych warunków.

  Odpowiedz
 • 6 lutego 2017 o 21:21
  Permalink

  Miałam podobny problem, bardzo przydatny artykuł.

  Odpowiedz
 • 4 lutego 2017 o 17:12
  Permalink

  Niedawno umarl mi tata. Musiałam pozyczyć od rodziny na pogrzeb. Gdyby zarobki były wieksze nie musialabym ale dobrze ze chociaz czesc zwracaja.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.