Czym są mieszkania socjalne i komu przysługują?

Co to jest mieszkanie Socjalne?

Mieszkanie Socjalne, to lokal którego właścicielem jest Urząd Miasta, spółdzielnia mieszkaniowa lub inna organizacja non-profit. Mieszkanie socjalne przyznawane jest w formie pomocy społecznej. Według  ustawy:

„Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 , a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2 , przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.”

Zapewnienie lokalu socjalnego jest obowiązkiem gminy i w celu uzyskana takiego lokalu należy złożyć wniosek do urzędu gminy, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania.

Komu przysługuje lokal socjalny

W  pierwszej kolejności nająć lokal socjalny mogą osoby, które uzyskały takie prawo w wyniku wyroku sądowego. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.

Sąd nie może odmówić lokalu socjalnego:

  1. Kobietom w ciąży,
  2. małoletnim, niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.6) lub ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkującym,
  3. osobom obłożnie chorym,
  4. emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
  5. osobom posiadającym status bezrobotnego,
  6. osobom spełniającym przesłanki określone przez Radę Gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Poza powyższymi przypadkami szczegółowe regulacje dotyczące warunków przyznawania lokali socjalnych znajdują się uchwale rady konkretnej gminy.

Rada Gminy uchwala:

  1. wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  2. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w razie gdy Rada Gminy nie określi w uchwale odmiennych zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na przykład według Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Lokale Socjalne należą się osobom:

–  bezdomnym albo pozostającym w trudnych warunkach mieszkalnych ,

– osobom których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza minimum dochodowego w okresie 6 miesięcy poprzedzającym datę złożenia do gminy wniosku o najem lokalu lub datę wystąpienia przez zarząd organy gminy z żądaniem przedstawienia przez wnioskodawcę aktualnej informacji o dochodach, który wynosi: 1165.09 zł dla wieloosobowych gospodarstw domowych i 1602.00 zł dla jednoosobowych gospodarstw domowych.

Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.”

 Przykładowo, Pani z dzieckiem nie stać na wynajem mieszkania, zajęła pustostan który został opróżniony w trybie natychmiastowym po interwencji służb. Zgłosiła ten fakt do administracji budynku i podjęła prace remontowe. Z prawnego punktu widzenia, takie zachowanie jest nielegalne. Pani nie posiadała praw do lokalu i zajmowała go samowolnie bez żadnego zezwolenia. Ponieważ w polskim prawie nawet opuszczona nieruchomość wciąż jest własnością właściciela i nie może być „od tak” zajęta. Pani powinna zgłosić wniosek o przyznanie lokalu socjalnego do Urzędu Gminy i po rozpatrzeniu zamieszkać w wskazanym przez gminne lokalu.

Sposób nabycia lokalu socjalnego

Przyznanie lokalu socjalnego, zachodzi na podstawie umowy najmu zawieranej pomiędzy Gminą a najemcą na czas określony. Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do innego lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale Rady konkretnej Gminy. Po upływie okresu najmu umowa może zostać przedłużona jeżeli zajdą przesłanki potwierdzające że najemca w dalszym ciągu pozostaje w sytuacji uzasadniającej konieczność zapewnienia mu lokalu socjalnego. Gmina ma prawo wypowiedzieć umowę najmu, jeżeli najemca zajmujący aktualny lokal, uzyskał prawo do innego lokalu i może go użytkować lub jeżeli dochód osoby przekroczy minimum dochodowe i jest ona w stanie sama zapewnić sobie lokal.

Gmina aby zapewnić zasób lokali socjalnych, może wynajmować mieszkania od innych właścicieli aby następnie podnajmować je osobom, którym przydzielono mieszkania socjalne. Gmina może od podnajemców pobierać czynsz za mieszkania, jednak nie może on być wyższy niż ten, który gmina płaci właścicielowi lokalu. Stawka czynszu nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2016 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Stefan Karasiński

Lidia Bagińska

Adwokat, były Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Wykładowca akademicki w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Wykładowca na aplikacji adwokackiej w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego w zakresie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa wekslowego i czekowego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa handlowego, prawa bankowego, prawa papierów wartościowych, prawa upadłościowego i procedury cywilnej. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości na zawodowym egzaminie adwokackim z zakresu prawa gospodarczego i prawa cywilnego. Autorka wielu książek prawniczych z zakresu prawa cywilnego: Skarga konstytucyjna, Prawo wekslowe i czekowe - komentarz, Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.